radotement

RADOTEMENT

(ra-do-te-man) s. m.
Action de radoter.

HISTORIQUE

  • XVIe s.
    Radotement [COTGRAVE, ]