rectificatif, ive

RECTIFICATIF, IVE

(rè-kti-fi-ka-tif, ti-v') adj.
Qui rectifie. Article rectificatif.