reversis

REVERSIS

s. m.
Voy. REVERSI.

reversis

REVERSIS. n. m. Voyez REVERSI.