rominagrobis

ROMINAGROBIS

(ro-mi-na-gro-bis') s. m.
Voy. RAMINAGROBIS.