saint-samson

SAINT-SAMSON

(sin-san-son) s. m.
Voy. SAMSON.