sandjiak

SANDJIAK

(san-dji-ak) s. m.
Voy. SANGIAC.