sandjiakat

SANDJIAKAT

(san-dji-a-ka) s. m.
Voy. SANGIACAT.