satellite-relais

Traductions

satellite-relais

[satellites-relais] (pl) [satelitʀ(ə)lɛ] nm (TV)relay satellite