se régulariser

Traductions

se régulariser

התווסת (התפעל), הִתְוַסֵּת