taburon

TABURON

(ta-bu-ron) s. m.
Marteau de mer, poisson.