tenir place de

Recherches associées à tenir place de: tenir compte de
Traductions

tenir place de

ablösen, ersetzen

tenir place de

take the place of

tenir place de

aflossen, deplaatsinnemenvan, inspringen, vervangen