thallique

THALLIQUE

(tal-li-k') adj.
Qui se rapporte au thallium.