tibéron

TIBÉRON

(ti-bé-ron) , TIBURIN (ti-bu-rin), TIBURON (ti-bu-ron) s. m.
Voy. MARTEAU, n° 12.