tourista

tourista

n.f. turista.
Maxipoche 2014 © Larousse 2013