toutes

Traductions

toutes

beide

toutes

both

toutes

allebei, alletweede, beide