whiskey

whiskey

[ wiski] n.m.
Whisky irlandais.
Traductions

whiskey

whiskey, whisky

whiskey

виски